• i Bel- en Herstellijn gemeente

  De Bel- en Herstellijn is een meldpunt van de gemeente. Hier kunt u gevaarlijke situaties in uw buurt melden zoals losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal of boomwortels die door het trottoir omhoog komen.

 • i De openbare ruimte: advies voor gemeentes

  We willen allemaal dat ouderen zo lang mogelijk fit en vitaal blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom is het belangrijk maatregelen te treffen om te voorkómen dat ouderen vallen. Gemeenten kunnen veel doen om het hoge aantal valongevallen bij 65-plussers en de daarmee gepaard gaande hoge kosten terug te dringen. Uit onderzoek blijkt dat een brede, integrale aanpak de beste resultaten oplevert. Dat betekent dat ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt, effectieve interventies worden ingezet en de opzet en uitvoering in de praktijk goed is.

  Naast valpreventieprogramma’s is aandacht voor de openbare ruimte van belang. Het is daarom wenselijk om ook in te zetten op de beleidsterreinen verkeersontwerp en openbare ruimte. Door VeiligheidNL en het CROW is voor ambtenaren verkeersontwerp en openbare ruimte een folder ontwikkeld over het belang van valpreventie en de focus op de voetgangers.

 • i 'Lopen loont'. De voetganger in beleid

  De voetganger centraal. Dat is de kern van de CROW-uitgave: Lopen loont. Alle aspecten rondom voetgangersbeleid komen in deze uitgave praktisch en helder aan bod. De uitgave is voorzien van cijfermateriaal, foto’s, grafieken en tabellen.

 • i Toolkit Fietsveiligheid voor senioren

  De Toolkit Fietsveiligheid geeft praktische handvatten bij het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor senioren over fietsveiligheid.

 • i Wijkschouw

  Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg en bekijken van een buurt door bewoners van een gemeente of onderdeel ervan.

  Wijkschouwen kennen diverse manieren van opzet. Er zijn gemeenten waarin wijkbewoners uit een bepaalde woonwijk al wandelend door een wijk spreken met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie (bijvoorbeeld de wijkagent), de woningcoöperatie(s) en andere betrokken organisaties over allerlei problemen die in de wijk spelen. Maar ook zijn er gemeenten waarin bewoners en ambtenaren en andere instanties gericht kijken en inventariseren welke problemen er specifiek in de openbare ruimte spelen en oplossingsrichtingen doorgeleid worden aan de uitvoerende instanties en specifieke problemen direct erna kunnen worden opgelost of aangepakt.

  Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, gevaarlijke plekken en andere problemen van allerlei aard. Door naar de plaatsen waarover gesproken wordt toe te gaan, wordt het besprokene aanschouwelijk. Wijkschouwen worden door diverse gemeenten in Nederland als overlegwijze met wijkbewoners georganiseerd. De initiators zijn vaak organisaties van wijkbewoners en de gemeente.

 • i Zebracheck

  Met de Zebracheck controleert u de seniorvriendelijkheid en de oversteekvriendelijkheid voor mensen met een beperking van twee soorten oversteekplaatsen binnen de bebouwde kom:

  • het zebrapad

  • een oversteek met verkeersregelinstallatie (VRI) ofwel verkeerslichten.