De openbare ruimte: advies voor gemeentes

We willen allemaal dat ouderen zo lang mogelijk fit en vitaal blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom is het belangrijk maatregelen te treffen om te voorkómen dat ouderen vallen. Gemeenten kunnen veel doen om het hoge aantal valongevallen bij 65-plussers en de daarmee gepaard gaande hoge kosten terug te dringen. Uit onderzoek blijkt dat een brede, integrale aanpak de beste resultaten oplevert. Dat betekent dat ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt, effectieve interventies worden ingezet en de opzet en uitvoering in de praktijk goed is.

Naast valpreventieprogramma’s is aandacht voor de openbare ruimte van belang. Het is daarom wenselijk om ook in te zetten op de beleidsterreinen verkeersontwerp en openbare ruimte. Door VeiligheidNL en het CROW is voor ambtenaren verkeersontwerp en openbare ruimte een folder ontwikkeld over het belang van valpreventie en de focus op de voetgangers.

Voor wie?

Ambtenaren verkeersontwerp en openbare ruimte.

Wat krijgt u?

Hoe komt u eraan?